Kedma Mamilla

Kedma Mamilla
Yitshak Kariv St 6, Jerusalem